Tillsyn och kontroll för hälso- och miljöområdet inom försvaret. SOU 2015:79. : Betänkande från Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen

Tillsyn och kontroll för hälso- och miljöområdet inom försvaret. SOU 2015:79. : Betänkande från Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,45 MB
FILNAMN
Tillsyn och kontroll för hälso- och miljöområdet inom försvaret. SOU 2015:79. : Betänkande från Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen.pdf
ISBN
9509666417650

BESKRIVNING

Utredningen föreslår: att generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas bort. Regeringen föreslås istället besluta om anställning efter ett ansökningsförfarande. Regeringen föreslås i Försvarsmaktens regleringsbrev tilldela tillsynsfunktionen medel för löne- och verksamhetskostnader. att generalläkaren ska byta namn till försvarsinspektören för hälsa och miljöatt tillsynsfunktionen föreslås få utvidgade ingripandemöjligheter i fråga om patientsäkerhet och djurskydd. Kontrollansvaret utvidgas till att även avse foder och animaliska biprodukter, och på vissa områden utvidgas ansvaret till att även avse Försvarets materielverk och Fortifikationsverketatt det ska införas en ny bestämmelse i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten av vilken det ska framgå att Försvarsmakten så långt det är möjlig och skäligt utomlands ska planera och bedriva verksamheter så att principer om god vård, hälso- och miljöhänsyn och djurskydd uppfylls att tillsynsfunktionen ska se efter att detta uppfylls. Det föreslås även en rapporteringsskyldighet till regeringen gällande allvarliga brister som Försvarsmakten m.fl. myndigheter trots påpekande inte rättar till.

För ökad ... Yttrande över Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) Remiss från Försvarsdepartementet , dnr. Fö2015/01346/RS, Remisstid: 21 mars 2016 .

Utredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) har remitterats och bereds inom Regeringskansliet. Utredningen om översyn av gener alläkarfunktionen (SOU 2015:79) konstaterade dilemmat med detta och föreslog vissa åtgärder för att öka tillsynsfunktionens självständighet, vilket också behandlades i regeringens proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Generalläkare är den högsta militärläkaren inom ett lands försvarsmakt.Uppgifter och ansvarsområde varierar, men det är vanligt att en generalläkare endera är chef för den personalkår där de militära läkarna ingår, eller är chef för hela den försvarsmedicinska verksamheten. mål för den översyn som gjorts av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen (Fö 2014:03). Utredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) har remitterats och bereds inom Regerings- kansliet ... Om Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) 2016-02-19 Om Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi.

RELATERADE BÖKOR